MAP IV Louny    

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

 

PRACOVNÍ SKUPINA pro rozvoj „MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI“

Jméno a příjmení člena pracovní skupiny

Složení PS

E-mail

Telefon

1

Mgr. Dana Tužilová

(ZŠ Louny, J. A. Komenského)

Vedoucí pracovní skupiny (ICT specialista)

tuzilova@zsjak.cz

+ 420 415 652 325

2

Mgr. Radka Dinková

(ZŠ Louny, Prokopa Holého)

Člen pracovní skupiny

dinkova@zslounyholeho.cz

+ 420 415 627 513

3

Mgr. Vlastimil Lisse

(ZŠ Louny Kpt. Otakara Jaroše a MŠ Louny 28. října)

Člen pracovní skupiny

3zslouny@3zslouny.cz

+ 420 415 652 138

4

Mgr. Jan Krtička (ZŠ a MŠ Černčice)

Člen pracovní skupiny

reditelzscerncice@gmail.com

+ 420 415 676 012

5

Mgr. Olga Krátká, Dis (MŠ Louny)

Člen pracovní skupiny

reditelka@msfugnerova.cz

+ 420 415 652 153

6

Mgr. Hana Vrbová

Konzultant SVP

vrbova(a)zslounyholeho.cz

      +420 606 912 560

 VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 • Cílem pracovní skupiny je podpora již vybudovaného společného plánování a spolupráce subjektů v území, tak aby byly zohledněny místně specifické potřeby a z prostředků MAP II podpořeny aktivity, které území naplánuje.
 • V pracovní skupině je zapojen odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu výuky týkající se matematické gramotnosti.
 • Členem pracovní skupiny mohou být ředitelé škol – jak ZŠ, MŠ, učitelé, pedagogové a odborníci v dané oblasti.
 • Vítáni jsou i pedagogové zkušení se zaváděním inovativních metod ve výuce finanční gramotnosti.
 • Obsahem práce bude rozvoj a podpora výuky matematické gramotnosti v území ORP Louny tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Práce pracovních skupin je také zaměřena na výměnu zkušeností a odborných znalostí, pomůckách, postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti (pregramotností).
 • Pracovní skupina bude spolupracovat s pracovní skupinou pro financování a výstupy budou předkládány Řídicímu výboru.
 • Přenos výstupů pracovní skupiny bude zajišťovat vedoucí pracovní skupiny, který je zároveň členem Řídicího výboru.
 • Pracovní skupina se bude také zabývat identifikací místních lídrů a jejich zapojením do realizace projektu.
 • Pracovní skupina má celkem 5 stálých členů
 • K jednání lze přizvat hosta, odborníka (konzultant SVP)
 • Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Příklady témat pro pracovní skupinu

Výčet není vyčerpávající ani omezující. Cílem je výměna zkušeností, realizace aktivit spolupráce a podnícení k zavedení nových metod za podpory odborníků v dané oblasti. 

 • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, podnícení zájmu pro výuku matematiky, finanční gramotnosti a propojování matematiky do ostatních předmětů
 • Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení a efektivního využití ICT ve výuce – jak je matematika důležitá a jak se dá matematika aktivně zapojit v jiných předmětech
 • Podpora mimo výukových aktivit, především kroužků a školních projektů
 • Rozvoj vztahu k místu, kde děti a žáci žijí (regionální soutěže, učebnice, sborníky)
 • Podpora pedagogických pracovníků (semináře a workshopy se sdílením zkušeností na nové výukové metody)
 • Pořízení učebnic a výukových materiálů pro zavedení nových metody do výuky
 • Podpora aktivit zapojující rodiče a veřejnost, podpora projektů spolupráce, soutěží a exkurzí
 • Podpora zavádění alternativních výukových metod a podpora místních lídrů
 • Tato PS bude spolupracovat s Realizačním týmem, PS pro financování.
 • Výstupy PS budou předávány Řídícímu výboru.
 • Ze všech jednání PS jsou pořizovány zápisy a zveřejněny na webu MAP
 • Předpokládané složení je 5 členů  + odborník na SVP
 • Setkání PS proběhne cca 4x ročně
 


Pracovní skupinyKomunikační proces- podklad pro pracovní skupiny k jednání - SWOT analýzy - aktualizace, Problémové oblasti - aktualizace, Investiční potřeby - aktualizacePRACOVNÍ SKUPINA PRO ROZVOJ MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz