MAP IV Louny    

PRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

PRACOVNÍ SKUPINA pro „ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI“

Jméno a příjmení člena pracovní skupiny

Složení PS

E-mail

Telefon

1

PaedDr. Venuše Mirovská – odborník -poradenství, diagnostika, reedukace

Vedoucí pracovní skupiny

venusemirovska@gmail.com

+ 420 606 764 402

2

Mgr. Bc. Zdeňka Neudertová (MŠ Speciální Louny)

Člení pracovní skupiny

ms-spec@klient.prokon.cz

+ 420 415 654 091

3

Mgr.Bc. Šárka Filipová – Agentura pro sociální začleňování

Člen pracovní skupiny

filipova.sarka@vlada.cz

+ 420 720 052 531

4

Ing. Ivana Sihlovcová – Obec Dobroměřice

Člen pracovní skupiny

starosta@dobromerice.cz

+ 420 415 679 289

+420 724 148 313

5

Mgr. Petra Fleková – ZŠ Louny, Přemyslovců 2209

Člen pracovní skupiny

flekova@zspremyslovcu.cz

+ 420 415 672 213

6

Mgr. Ondřej Marek

Člen pracovní skupiny

ardnom@seznam.cz

          + 420 728 753 488

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

  • Budeme sdílet složité situace a dobrou praxi;
  • navrhneme aktivity pro podporu rovných příležitostí ve vzdělání, včetně návrhů spolupráce všech (institucí, odborníků, škol, školských zařízení, sociálních služeb, rodičů apod.), kteří mohou ke zlepšení rovných příležitostí přispět;
  • popíšeme současný stav;
  • budeme se zabývat přechody ve vzdělávání (např. MŠ/ZŠ, 1. stupeň/2. stupeň ZŠ);
  • zjištěný stav i návrhy v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání zapracujeme do strategických dokumentů i akčního plánu MAP;
  • zamyslíme se nad tím, co je v dokumentu MAP v pořádku a co se má změnit.

 

Cílem pracovní skupiny bude problematika rovné příležitosti dětí a žáků, prevence, práce s nadanými, usnadnění přechodů ve vzdělávání, spolupráce mezi ZŠ/MŠ, ZŠ speciálními a dalšími subjekty. Obsahem práce je podpora a nastavení rovných příležitostí a podmínek ke vzdělávání snižující selektivitu uvnitř škol. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat dle potřeby také zástupci dalších institucí. Pracovní skupina posuzuje, zda jsou navržené aktivity v akčních plánech v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu problematiky v území včetně popisu příčin tohoto stavu a navrhne aktivity, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěnou členem, který je zároveň členem Řídicího výboru. Pracovní skupinu tvoří zástupci škol, zřizovatelů a odborníci zabývající se inkluzí. Další členové jsou zástupci administrativního týmu MAP. K jednání lze přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.Pracovní skupinyKomunikační proces- podklad pro pracovní skupiny k jednání - SWOT analýzy - aktualizace, Problémové oblasti - aktualizace, Investiční potřeby - aktualizacePRACOVNÍ SKUPINA PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz