MAP III Louny    

MAP II

1. Základní informace o projektu

Celý název projektu:                  Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Louny II
Zkrácený název projektu:           MAP ORP Louny II
Registrační číslo projektu:         CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Příjemce projektu:                      MAS SERVISO o.p.s.
Realizace projektu:                    1. 7. 2019 – 31. 12. 2022 (42 měsíců)
Rozpočet projektu:                     10 839 017,28 Kč
Finanční zajištění projektu:        Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

                                                   programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

 Výzvy OP VVV

Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

2. Co je to MAP?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, zaměřený prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekty MAP jsou realizovány na území obcí s rozšířenou působností (ORP).

3. Cíle MAP

Hlavním cílem projektu MAP ORP Louny II je navázat na již zrealizovaný projekt MAP ORP Louny a zlepšit kvalitu vzdělávání v ZŠ a MŠ vzájemnou spoluprací zřizovatelů, škol a dalších aktérů vzdělávání v rámci společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné řešení místně specifických problémů a potřeb. Tento cíl bude realizován prostřednictvím Rozvoje a aktualizace MAP, evaluace a monitoringu MAP, aktivitou Implementace MAP a plněním dílčích cílů MAP.

Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je dále dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů ve školství a vzdělávání v území ORP Louny, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Louny.

Specifické cíle projektu jsou následující:

 1. Rozvinout a udržet stávající struktury partnerství MAP a aktualizovat analytické, strategické i implementační části prvního stávajícího dokumentu MAP ORP Louny.
 2. Podpořit strategické plánování na 36 ti školách v regionu ORP Louny.
 3. Prohlubovat znalostní kapacity  cílových skupin projektu
 4. Zkvalitnit komunikaci partnerství MAP s aktéry školství a vzdělávání v území ORP Louny
 5. Proces aktualizace MAP podpoří dlouhodobé systematické plánování ve školství a vzdělávání. Mimo jiné bude nový MAP vytvářet i rámec pro vize rozvoje jednotlivých škol.

 

4. Klíčové aktivity

KA 1 – Řízení projektu

KA 2 – Rozvoj a aktualizace MAP

KA 3 – Evaluace a monitoring MAP

KA 4 – Implementace MAP[p1]

Projekt řeší v rámci implementace následující dílčí cíle definované v MAP I:

1.1. Podpora inkluzivního a společného vzdělávání z hlediska odborně – personálních kapacit a specifického vybavení

1.2. Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, výuku cizích jazyků a polytechnického vzdělávání v předškolním vzdělávání

2.1. Rozvoj matematické gramotnosti a digitálních kompetencí dětí a žáků

2.2. Rozvoj čtenářské gramotnosti a kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

2.3. Rozvoj ostatních kompetencí dětí a žáků (podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, přírodní vědy, řemeslné a technické obory, cizí jazyky, sociální a občanské kompetence)

2.4. Podpora inkluzivního a společného vzdělávání, vč. Podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

2.5. Dostatečné odborné a personální kapacity pedagogických a dalších odborných pracovníků

4.1. Rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání

5.1. Podpora vnitřní spolupráce, tj. spolupráce všech aktérů vzdělávání v území MAP ORP Louny

5.3. Podpora kariérového poradenství

 

5. Realizace projektu a jeho hlavní výstupy

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje:

 • aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství,
 • aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu,
 • aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících kontaktů a prohloubení spolupráce aktérů ve vzdělávání. Vzniknou nová partnerství, která podpoří rozvoj nových vzdělávacích aktivit.

Všechny cílové skupiny se mohou účastnit výměn zkušeností a vzdělávacích akcí. Vedoucí pracovníci škol, školských zařízení a zřizovatelé budou navíc podpořeni tematickými setkáními a praktickými výměnami zkušeností zaměřenými na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

 

V průběhu realizace projektu bude na základě známých statistických dat, agregovaných dotazníků MŠMT aktualizován dokument MAP tak, aby zohledňoval aktuální specifika a potřeby území ORP Louny. Do dokumentu budou zahrnuty výstupy z analýz potřeb jednotlivých škol. Výstupem procesu (a projektu) bude:

 • aktuální analytická část,
 • aktualizvaný Strategický rámec MAP ORP Louny 2023 (včetně dohody o investicích) a
 • Akční plány pkrývající celou dobu realizace projektu a dobu 12 měsíců od ukončení projektu.

Aktualizace dokumentu MAP bude vycházet z reálných potřeb území a z diskuse v rámci partnerství MAP.

Na realizaci výstupů se podílí zejména následující aktéři z oblasti vzdělávání:

 • pedagogičtí pracovníci
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • děti a žáci
 • rodiče dětí a žáků,
 • starostové obcí
 • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost

Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do projednávacího procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.

 


 [p1]udělat proklik a zobrazí se podrobnější popis aktivity – viz. KA č.1

MAP II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz