MAP III Louny    

Řídící výbor

VÝSTUPY ŘÍDÍCÍHO VÝBORU

 

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně realizátora projektu MAP II oproti MAP I bylo nutné ustanovit nové složení řídícího výboru.

 

Řídící výbor MAP II je hlavním pracovním orgánem MAP ORP Louny II.

Je platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení).

 Řídící výbor projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP II.

 Řídící výbor zprostředkovává přenos informací v území.

 

Řídící výbor projednává a schvaluje:

Statut a Jednací řád

Seznam PS a jejich členů

Organizační strukturu popisující rozdělení rolí mezi ŘV MAP II, realizační tým MAP II a pracovní skupiny,

Identifikaci dotčené veřejnosti

Dokument MAP II (2x aktualizovaný za dobu realizace projektu) skládající se z částí:

Řízení procesu MAP II

Aktualizovaná analytická část (aktualizované SWOT analýzy, aktualizované informace o potřebách investic na školách, aktualizace popisu hlavních problémů, vč. popisu jejich příčin a návrhů řešení problémů),

Aktualizovaná strategická část (Strategický rámec, neinvestiční aktivity)

Aktualizovaná implementační část (vč. akčních plánů)

Komunikační plán včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu

Návrhy priorit a cílů a aktivit spolupráce předložené pracovními skupinami (podklad pro tvorbu akčních plánů),

Vizi rozvoje výchovy a vzdělávání na Lounsku

Další podněty z jednání pracovních skupin a vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu

Plán evaluačních aktivit

Výstupy a doporučení z evaluačních aktivit,

Další dokumenty a podklady potřebné pro realizaci projektu či dle aktualizace metodiky.

  Složení Řídícího výboru

  Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP II.

  Při sestavování a případné obměně členů výboru je potřeba vždy zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

  Řídící výbor je ke dni schválení ŘV složen se zástupců níže uvedených povinných členů:

  zástupci realizátora projektu MAP II,

  zástupci zřizovatelů škol,

  zástupce vedení škol,

  učitelé,

  zástupce školních družin, školních klubů,

  zástupce základních uměleckých škol

  zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území MAP,

  zástupce KAP,

  zástupce rodičů,

  zástupce obcí, které nezřizují školu

  zástupce Agentury pro sociální začleňování

  zástupce MAS působících na území MAP

  zástupce ORP Louny

  zástupce Centra podpory projektu SRP NIDV

  zástupce ITI nebo IPRÚ – pouze v relevantních případech, tj. území MAP, které se překrývá s územím, pro které je zpracováno ITI nebo IPRÚ (pro potřeby ORP Louny nerelevantní)

  další zástupci dle návrhu členů Řídícího výboru MAP

   

  Jako nepovinní členové ŘV se mohou v průběhu projektu taktéž zapojit:

  zástupce mikroregionů na území MAP,

  zaměstnavatelé v daném území,

  zástupci institucí, které spolupracují se školami – např. Česká školní inspekce, pedagogicko-psychologické poradny, OSPOD,

  zástupce sociálních služeb,

  zástupce VŠ, především pedagogických fakult,

  další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího

      MAP IIŘídící výbor

   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

   Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

   SERVISO, o. p. s.

   IČ 25457799
   Komenského náměstí 17
   411 15 Třebívlice
    

   © 2023 Insion.cz