MAP IV Louny    

4. Implementace

Cílem této aktivity je především podpora spolupráce mezi školami vzájemně a mezi školami a dalšími školskými, vzdělávacími zařízeními a dalšími organizacemi a aktéry v území za účelem zvýšení podpory přechodu mezi stupni vzdělávání, prostřednictvím dílčích zábavných vzdělávacích aktivit, které se dotýkají průřezově různorodými vzdělávacími kompetencemi.

Návrh průběhu aktivity:

a) Důležitým prvkem rozvoje dítěte je zajištění bezproblémového přechodu z předškolního do základního stupně vzdělávání, proto jsme se zaměřili na implementaci aktivit, které povedou k seznámení dětí z MŠ s prostředím nižšího stupně ZŠ

b) seznámení žáků nižšího stupně vzdělávání s prostředím vyššího stupně vzdělávání formou zábavné soutěže

c)  Důležitým cílem je také vytvoření vhodných podmínek pro přechod žáků se ZŠ na SŠ a následné  bezproblémové uplatnění absolventů (SŠ) na trhu práce, proto jsme se zaměřili na implementaci aktivit,  které povedou k seznámení žáků posledních ročníků ZŠ s prostředím SŠ.


a) Pro děti, u kterých předpokládáme spolupráci ve skupinkách či dvojicích (vždy zástupci dětí MŠ a ZŠ), budou zorganizovány společné úkoly, soutěže, kulturní akce, akce napříč vzdělávacími kompetencemi (čtenářská, matematická, polytechniky, kreativity, tvůrčí, ruční práce) k následné realizaci, které v konečném důsledku přispějí k posílení sociálních kompetencí prostřednictvím propojení vazeb dětí mezi sebou, které budou společně dlouhodoběji spolupracovat na společných dílčích projektech.

Děti a žáci si prohloubí své znalosti, současně se naučí spolupracovat, komunikovat, překonat ostych, slovně vyjádřit svůj názor, získat pocit nových kamarádů, učit se vzájemné důvěře při společné práci, navazovat přátelství různých věkových kategorií, zjistit pocit, že je dobré mít kamarády starší i mladší.

Např.

 • Čtenářské akce např. děti starší budou předčítat dětem mladším, bude probíhat čtení s rodiči, s osobností, dojde ke spolupráci s knihovnou, Vrchlickým divadlem Louny, Loutkové divadlo Louny
 • Akce na tvoření – děti budou spolupracovat na výrobě společných výrobků, které budou následně vystavovány
 • Budou organizována společná vystoupení, ať už recitační, hudební, divadelní, či např. představování zábavnou formou fyz. a chem. zákony
 • Staršími dětmi budou vytvářeny didaktické hry pro děti mladší – logické, hádanky, křížovky, grafické listy, omalovánky apod.
 • Atd.

Konkrétní náplně budou nastaveny na základě upřesněných potřeb jednotlivých škol.

Cílovou skupinou jsou děti a žáci MŠ, ZŠ, pedagogové MŠ, ZŠ. Předpokládáme zapojení cca 20 škol.

 b) Soutěž, která je zaměřená na tvorbu časopisu napříč mezi školami – děti z nižších a vyšších stupňů zapojených škol budou spolupracovat na tvorbě svého časopisu z pohledu oblasti – přírody, polytechniky, matematiky apod. Děti budou společně navštěvovat prostřednictvím exkurzí zajímavá místa. Pro žáky budou pořádány různé akce, vzdělávací hry, pokusy zábavnou formou připravené od žáků vyšších ročníků, budou pořádány besedy se zajímavými odborníky a žáci budou takto získávat poznatky z různorodých oblastí, hodnotit je a svou formou je ve vzájemné spolupráci komponovat do časopisu.

Konkrétní náplně jednotlivých akcí budou nastaveny na základě upřesněných potřeb jednotlivých škol.

Žáci se seznámí s prostředím i žáky vyššího stupně a současně si všichni žáci prohloubí své znalosti průřezově danými kompetencemi.

Cílovou skupinou budou žáci ZŠ a pedagogové ZŠ.

Předpokládáme zapojení cca 20 škol.

                                                                                                                         

C) Návštěvy zástupců středních škol realizované pro žáky základních škol 8. 9. tříd – besedy určené k představení středních škol, organizace exkurzí do podniků, za účelem získání přehledu, jaké vzdělání se váže na dané pracovní obory, získání povědomí o prosperitě v Lounech, úspěchu podnikání, příležitostech, úspěšných osobnostech atd.

Zástupci SŠ budou docházet na ZŠ za účelem motivovat žáky, představovat svou školu, budou zároveň pozvání zástupci podniků k představení společností, současně budou pořádány exkurze do podniků, s následným získáním poznatků, která střední škola, či učiliště mají vazby na dané obory podniků, za účelem pomoci žákům při rozhodování o budoucím studiu, aby si děti udělaly představu o propojení studia na střední škole s následnou představou volbou zaměstnání.

V rámci této aktivity bude pro děti upořádána hra – soutěž, za účasti všech zmiňovaných aktérů se zaměřením na rozvoj podnikatelských kompetencí:

V rámci PS budou nastavena konkrétní pravidla soutěží, které budou probíhat vždy v rámci zapojených ZŠ. Pro inspiraci mohou být využity i již v minulosti vytvořené metodiky, zabývající se tímto tématem.  Cílem simulačních her bude přinést nové impulsy směřující k podpoře podnikatelských kompetencí u žáků základních škol. Většina těchto her bude postavena na týmové práci malých školních kolektivů, která předpokládá účinné rozdělení rolí žákův těchto malých podnikatelských týmech. K rozdělení rolí dojde na základě metodické opory pedagogů a vše vyvrcholí soutěžemi v rámci společných akcí všech zapojených ZŠ do simulačních her.

Cílem her bude také motivovat žáky k rozvinutí podnikatelských aktivit, zhodnotit u žáků podnikatelské schopnosti, seznámit žáky s konkurenčním prostředím, rozvinout u žáků spolupráci v týmech a zároveň podpořit jejich samostatné myšlení.

Konkrétně je možné cíle definovat následovně:

 • Rozšířit sociální dovednosti, které jsou nezbytné pro efektivní zvládnutí základů práce s lidmi.
 • Seznámit žáky se základy tržních principů - naplnění cíle podnikání.
 • Rozvíjet schopnosti: práce v týmu, řešení problémů, vyhledávání a práce s informacemi.

Hry povedou žáky ZŠ:

 •   k aplikaci teoretických vědomostí při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy,
 •  ke zvýšení samostatnosti v práci,
 •  k rozvoji schopnosti komunikace, spolupráce a prezentace výsledků,
 • k získání schopnosti orientovat se v hospodářské praxi a pohotově reagovat,
 •  k získání pocitu zodpovědnosti za vlastní práci.

Například typ simulační hry

1. Fiktivní podnikání:

Na zapojených ZŠ budou vytvořeny týmy (fiktivní podniky), kde si samotní žáci určí své role ve fiktivní firmě. Jako např. ředitel, marketingový pracovník, inovátor- vývojový pracovník, vedoucí výroby, vedoucí týmu, obchodní zástupce, kontrolor, lobbista , poradce apod.

V rámci společné akce pak dojde k soutěži těchto týmů několika zapojených ZŠ, tyto týmy na základě zadání vytvoří vlastní produkt, vytvoří si také vlastní marketingovou strategii včetně propagace výrobku a obchodní strategie a v závěru vše odprezentují před porotou.

Tyto prezentace proběhnou za účasti místních podnikatelů, kteří společně s pedagogy budou zastoupeni v hodnotící porotě. Vítězné týmy pak budou dle možností odměněny.

Cílovou skupinou jsou žáci základní škol a pedagogové základních škol.

Předpokládáme zapojení cca 15 škol.

 

 

2. PODPORA SPOLUPRÁCE VŠECH AKTÉRŮ VZDĚLÁVÁVNÍ NA ÚZEMÍ ORP LOUNY 

Tato aktivita je zaměřena na zajištění spolupráce klíčových aktérů ve vzdělávání směřující k vytváření prostředí pro komplexní rozvoj vzdělávání v území.

Tato aktivita bude realizována prostřednictvím:

a) společných vzdělávacích akcí pro pedagogy, které budou upřesňovány v průběhu realizace aktivity č.2 při zjišťování aktuálních potřeb škol, a které budou v souladu s MAP ORP Louny a povedou k podpoře plnění výše uvedených nastavených dílčích cílů.

b) pravidelných společných setkávání pedagogů MŠ, ZŠ, ředitelů škol, kariérních poradců, rodičů, zástupců organizací a dalších aktérů v oblasti vzdělávání za účelem sdílení dobré praxe

c) jako informační zdroj pro všechny relevantní aktéry předškolního, základního a také neformálního a zájmového vzdělávání na Lounsku a ke sdílení dobré praxe bude sloužit webová platforma  ORP Louny, která bude po celou dobu realizace projektu pravidelně aktualizována.

Současně na podporu síťování všech aktérů vzdělávání v území MAP ORP Louny navzájem budou využity sociální sítě. 

Konkrétní náplně jednotlivých akcí budou nastaveny na základě upřesněných potřeb jednotlivých škol.

Předpokládáme zapojení cca 20 škol.

3. SPOLUPRÁCE ŠKOL ZAMĚŘENÁ NA PODPORU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Tato aktivita bude zaměřena na spolupráci mezi školami v ORP Louny v oblasti inkluze se zaměřením především na:

a) vzdělávací akce pro pedagogy k navýšení kvalifikovanosti a kompetencí pedagogických pracovníků a za účelem získání informací a osvojení metod ve vazbě na inkluzivní vzdělávání, díky kterým budou moci přizpůsobit výuku potřebám všech dětí.

Vzdělávací semináře:

1) Využití neuroterapie a neurotechnologií pro žáky ZŠ a MŠ (pro žáky trpící poruchou soustředění, ADD, ADHD apod.)

Příklady témat seminářů:

 • kognitivita, schopnosti učit se, zvýšení plasticity mozku, krátkodobé a dlouhodobé paměti
 • nové poznatky o poruchách chování a učení
 • zvyšování výkonnosti a snižování stresu žáků

 

2)workshopy a semináře zaměřené na práci s dětmi vyžadující zvláštní péči (děti se zdravotním znevýhodněním) např. práce pedagogů MŠ a ZŠ s diabetickými dětmi.

Příklady témat seminářů:

 •  diabetické dítě na ZŠ a MŠ, tělesná výchova a jiné fyzické aktivity
 •  diabetické dítě a škola v přírodě
 • stravování diabetického dítěte
 • co musí mít dítě s diabetem vždy u sebe
 • co musí učitelé diabetickému dítěti vždy umožnit
 • práce s glukometrem, inzulinovým perem, inzulinovou pumpou, senzorem ke kontinuální monitorovací glykemii

 

Konkrétní náplně případných dalších seminářů budou nastaveny na základě upřesněných potřeb jednotlivých škol.

Předpokládáme zapojení cca 10 škol.

 

b) Současně bude docházet k rozvoji potenciálu pedagogů formou předávání a sdílení zkušeností z konkrétních případů na MŠ, ZŠ, předávání a sdílení zkušeností dalších odborníků působících na území ORP, za účelem poskytnutí relevantních informací pedagogům v ORP Louny v oblasti inkluze, díky kterým budou moci optimalizovat a maximálně přizpůsobit výuku potřebám všech dětí (včetně děti se SVP)

c) Sdílení pedagogických zkušeností s rodiči – besedy, zkušenosti metodiků prevence (přednášky, semináře, vzdělávání, workshopy)

Cílem je zvyšování kvality vzdělávání – rozvoj potenciálu pedagogických pracovníků a zvýšení informovanosti veřejnosti hlavně rodičů v oblasti inkluze a jiného přínosu v rámci jejich zvýšení motivace a způsobu zapojení do problematiky vzdělávání a výchovy.

Předpokládáme zapojení cca 20 škol.Přehled klíčových výstupů4. Implementace

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz