MAP IV Louny    

2. Rozvoj a aktualizace MAP

Aktivita bude probíhat téměř po celou dobu realizace projektu. Výsledkem této aktivity bude kvalitní proces řízení celého nástroje MAP s důrazem na prohlubování spolupráce zapojených a spolupracujících subjektů se stejnými prioritami a cíli.

Aktivita je tvořena plánovanou realizací soustavy podaktivit uvedených v Metodice tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání II a současně v této příloze žádosti o dotaci.

Spolupráce se zapojenými školami bude probíhat podle principu zapojení veřejnosti. V rámci této aktivity vypracujeme komunikační plán a popíšeme konzultační proces. Bude se jednat o pravidelné informování prostřednictvím informačního materiálu, na společných nebo individuálních jednáních, budeme konzultovat a sbírat připomínky, zjišťovat postoje a stanoviska ke vznikajícímu a finálními plánu, zapojíme zástupce vzdělávacích institucí do pracovních skupin nebo do Řídicího výboru MAP, tak aby se školy mohly přímo podílet na vytváření návrhů v MAP.

Zapojení do společného plánování v rámci MAP dává školám výhodu – příležitost spoluvytvářet plán území a navázat spolupráci s ostatními partnery pro následné projekty.

V rámci aktualizace MAP zohledníme místní strategie (schválené strategie dobrovolných svazků obcí, strategie CLLD MAS SERVISO, strategie sociálního začleňování zasahující sociálně vyloučené lokality v území, strategie rozvoje svazkových škol, popř. další strategické dokumenty, které na daném území již existují).

Zohledníme strategie na vyšších územních úrovních (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Ústeckého kraje) a rovněž zajistíme soulad s národními strategickými dokumenty (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015-2020, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016–2018/Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019–2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Koncepce podpory mládeže 2014–2020, Strategický rámec Česká republika 2030).

Místní akční plánování se zaměří na navrhování aktivit pro zlepšení kvality a inkluzivity vzdělávání.

Výstupy MAP budou sloužit jako podklad pro konkretizaci návazných projektů, které mohou být financovány z různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských) podle jejich povahy a dostupnosti těchto zdrojů.

Na konci realizace projektu MAP II, nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci projektu (ZZoR), doložíme schválenou finální dokumentaci MAP.

Schválený MAP bude obsahovat:

část Řízení procesu MAP – vytvořeno v podaktivitě 2.1 a podaktivitě 2.2,

aktualizovaná analytická část (podaktivita 2.8),

aktualizovaná strategická část – Strategický rámec MAP do roku 2023, neinvestiční aktivity (podaktivita 2.8),

aktualizovaná implementační část – Akční plán na dobu pokrývající minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu (podaktivita 2.8).

Harmonogram KA: Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace o výstupech a realizaci projektu

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

V rámci této podaktivity dojde k:

rozdělení rolí a odpovědností v organizační struktuře

nastavení postupu řízení procesu místního akčního plánování

aktualizaci složení řídícího výboru – do 3 měsíců od zahájení realizace projektu/vydání právního aktu – dle toho co nastane později

aktualizaci organizační struktury – zahrnuje RT MAP, ŘV MAP a PS

aktualizaci identifikace dotčené veřejnosti

dále může docházet v průběhu realizace projektu k dílčím aktualizacím dle potřeb území

Na prvním zasedání ŘV Řídící výbor projedná a schválí Statut a Jednací řád, případně jeho aktualizovanou verzi. Toto bude předloženo v nejbližší zprávě o realizaci.

Výsledek realizace podaktivity:

Jednoznačně rozdělené role, povinnosti a odpovědnosti v rámci partnerství a nastavený postup řízení procesu místního akčního plánování.

V nejbližší ZoR po provedené aktualizaci doložíme:

aktualizované složení ŘV MAP,

aktualizovaný Statut a Jednací řád ŘV MAP,

aktualizovaný seznam PS a jejich členů,

aktualizovanou organizační struktur, včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností, schválenou ŘV MAP a

aktualizovanou identifikaci dotčené veřejnosti.

Harmonogram KA: Tato aktivita poběží INTENZIVNĚ 3 měsíce od zahájení realizace projektu/vydání právního aktu – dle toho co nastane později a dále po celou dobu realizace projektu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022 prostřednictvím činností, vztahující se k doložení části Řízení procesu MAP v průběhu dokládání aktualizované dokumentace MAP a finálního MAP (viz. podaktivita 2.8)

Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: V rámci realizace této podaktivity budou zapojeny všechny cílové skupiny, některé za účelem sestavení pracovních skupin, aktualizaci organizační struktury, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu: Na této aktivitě bude intenzivně pracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník.

Současně se předpokládá spolupráce s koordinátorem škol při oslovování a organizaci a evaluátorem, který zhodnotí závěrečnou zprávu z předchozího MAP.

2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

Jedná se o podaktivitu, ve které jsou široké veřejnosti poskytovány informace o MAP, jeho aktivitách a výstupech. Podaktivita navazuje na již zpracovanou Komunikační strategii – pravidla pro zapojení dotčené veřejnosti – v předchozích MAP. Cílem je zajistit informovanost všech aktérů a široké veřejnosti o jednotlivých dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o přípravě a finální podobě jednotlivých akčních plánů a o realizaci konkrétních aktivit, samozřejmě také sběr námětů a připomínek. V této podaktivitě budou realizovány tyto činnosti: 

zpracování komunikačního plánu včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu,

realizace jednotlivých aktivit konzultačního procesu. 

Nedílnou součástí konzultačního procesu bude:

facebookový profil, popř. jiná sociální média

informace o MAP, která  bude zveřejněna v místních médiích minimálně 4x ročně,

min. 1 tisková beseda nebo jiná forma setkání s novináři,

informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry.

Výsledek realizace podaktivity:

Zpracovaný komunikační plán včetně zapracování aktivit konzultačního procesu a realizace konzultačního procesu. V nejbližší ZoR po provedené aktualizaci doložíme zpracovaný komunikační plán pro partnerství obsahující popis stavu partnerské spolupráce s ostatními subjekty mimo ŘV MAP, popis způsobů a procesů zapojení dotčené veřejnosti a plánované aktivity konzultačního procesu.

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu doložíme v jednotlivých ZoR:

scan nebo print screen zveřejněných článků včetně uvedení informace o zařazení jednotlivých článků  v daném médiu (v případě tištěných médií sken celé stránky, na které je článek zveřejněn)

odkaz na sociální médium

prezenční listiny a program z informativního setkání

tiskové zprávy k setkání s novináři, popř. články z tisku, které vzniknou na základě setkání s novináři

Harmonogram KA: Tato aktivita poběží INTENZIVNĚ 6 měsíců od zahájení realizace projektu/vydání právního aktu – dle toho co nastane později a dále po celou dobu realizace projektu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022 prostřednictvím činností, vztahující se k systému předávání informací a  k doložení části aktualizovaného komunikačního plánu v průběhu dokládání aktualizované dokumentace MAP a finálního MAP (viz. podaktivita 2.8)

Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu: Na této aktivitě bude intenzivně pracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník.

2.3 Pracovní skupina pro financování

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

Cílem a předmětem činností pracovní skupiny pro financování je:

plánovat, navrhnout a identifikovat finanční zdroje pro realizaci aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů  (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

připravovat podklady pro rozhodování ŘV

podílet se aktivně na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

scházet se minimálně 4 x ročně a výstupy z jednání formou doporučení předkládat ŘV MAP

projednávat a připomínkovat všechny materiály relevantní pro PS MAP v podaktivitě 2.8.

pořizovat ze všech jednání zápisy

PS pro financování se bude skládat z 5 členů – 1 vedoucí a 4 členové (zástupci  obcí - především zřizovatelů, ředitelů či jejich delegovaných zástupců, odborníků)

Vedoucí PS bude zpravodajem pro ŘV – PS bude reportovat o výstupech/doporučení PS pro financování ŘV MAP

 

Výsledek realizace podaktivity:

Ustavená, funkční a činná PS pro financování

Zpracované akční plány, ve kterých je uveden zdroj financování (doložené v rámci podaktivity 2.8)

Zpracované SR MAP – doložené v rámci podaktivity 2.8

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu doložíme v jednotlivých ZoR:

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS pro financování

Zpracované návrhy financování aktivit navržených ostatními pracovními skupinami

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu: Na této aktivitě se budou intenzivně podílet zástupci Expert – zástupci škol v rámci pracovních skupin, předpokládáme i zapojení Expert – zástupci zřizovatelů buď přímo či informativně.  Současně bude na této aktivitě spolupracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník.

2.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

Bude vytvořena 1 PS k podpoře čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Bude vytvořena 1 PS k podpoře matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Obsahem práce těchto pracovních skupin bude:

výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG /MG a k rozvoji potenciálu každého žáka.

začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti.

aktivně se podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. (projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity 2.8.MAP)

zabývat se identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením lídrů z jiných platforem, regionů nebo VŠ, popř. ze škol, které realizují centra kolegiální podpory v projektech z výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I nebo jsou zapojeny do realizace jiných systémových nebo koncepčních projektů a mohou být lídry v dané problematice.

spolupracovat s PS pro financování.

Složení každé z PS bude 5 osob (vedoucí a 4 členové).

Do činnosti těchto pracovních skupin budou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území.

Min. 1 člen PS bude pedagog. pracovníkem dle zákona č. 563/2004 Sb. s min. 5letou praxí v ZŠ. Splnění podmínek kvalifikace bude doloženo v první ZoR projektu po zřízení PS, a to prostřednictvím CV.

V každé PS bude zapojen min. 1 odborník pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání.

Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace, věnující se dětem a žákům se SVP (speciální vzdělávací potřeby) nebo pracovník PPP/SPC  (pedagogicko - psychologická poradna/speciálně pedagogické centrum nebo certifikovaný lektor.

Výsledek realizace podaktivity:

funkční a činné PS pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka a pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka.

budou rovněž identifikovaní místní lídři (zpracovaný seznam od každé PS).

dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.8 - návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka předané ŘV MAP.

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu doložíme v jednotlivých ZoR:

Zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS

Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol ve čtenářské a matematické gramotnosti

Zveřejnění sítě místních lídrů/expertů na webových stránkách projektu MAP

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu – dle pozic v rozpočtu: Na této aktivitě se budou intenzivně a přímo podílet zástupci Expert – zástupci škol v rámci pracovních skupin, předpokládáme i zapojení Expert – zástupci zřizovatelů buď přímo či informativně, dále pak Odborník KA č.2

Současně bude na této aktivitě spolupracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník, Koordinátor projektu, evaluátor, a analytik.

2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

obsahem práce této PS bude zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

PS pro rovné příležitosti je rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů).

PS se schází min. 4x ročně.

Složení PS bude 5 osob (vedoucí a 4 členové).

Výsledek realizace podaktivity:

prvním krokem bude uspořádání tematického worskhopu či jiného otevřeného diskusního setkání

ustanovení funkční a činné PS navrhující aktivity k nastavení příležitostí ke kvalitnímu vzdělávání v území a ve školách.

dokumentace MAP – aktualizovaná a doložená v rámci podaktivity 2.8 – návrhy konkrétních aktivit nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a uvnitř škol.

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu doložíme v jednotlivých ZoR:

zápisy a prezenční listiny ze všech jednání PS pro rovné příležitosti

zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu – dle pozic v rozpočtu: Na této aktivitě se budou intenzivně a přímo podílet zástupci Expert – zástupci škol v rámci pracovních skupin, předpokládáme i zapojení Expert – zástupci zřizovatelů buď přímo či informativně.

Současně bude na této aktivitě spolupracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník, Koordinátor projektu, evaluátor, a analytik.

2.7 Podpora škol v plánování

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

Podaktivitu realizují všechny školy, které jsou zapojeny do projektu MAP II.

Cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP.

Za spolupráci školy a předání výsledků realizace této podaktivity realizačnímu týmu MAP bude zodpovědný konkrétní pracovník školy (ředitel školy nebo jím určený pracovník školy), který bude členem odborného týmu projektu – viz. Expert – zástupci škol, kteří jsou popsáni v aktivitě Řízení projektu v činnostech RT MAP. Právě prostřednictvím tohoto konkrétního pracovníka se mohou jednotlivé školy také podílet na přípravě aktivit školy a aktivit spolupráce ve SR MAP a jejich konkretizaci v akčních plánech v podaktivitě 2.8

Výsledek realizace podaktivity:

zapojení škol do procesu plánování,

podpora vedení škol v plánování a

zpracované Popisy potřeb škol nebo výstupy Strategických plánů rozvoje školy.

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu doložíme v jednotlivých ZoR:

Za aktivitu doložíme 2x agregovaný popis potřeb škol na území MAP a

zpracované Popisy potřeb jednotlivých škol/výstupy Strategického plánu rozvoje školy.

Zápisy z workshopů/minikonferencí

K doložení dojde nejpozději s doložením aktualizované dokumentace MAP, tedy v nejbližší ZoR po uplynutí poloviny období realizace projektu (tedy v nejbližší ZoR po 18 nebo 24 měsících po zahájení fyzické realizace projektu a v ZZoR

Každá škola zapojená v MAP zpracuje vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe) ve škole. Reflexe se zpracovává v tématech: čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého žáka, rozvoj potenciálu každého žáka v jiných oblastech, další potřeby rozvoje škol. V každém z témat škola zjišťuje: co proběhlo dobře, v čem byla škola úspěšná, v čem by se mohla zlepšit, v čem potřebuje pomoci, aby se mohla zlepšit.

Popis potřeb školy předá každá zapojená škola realizačnímu týmu MAP.

Tento proces budou školy realizovat v průběhu MAP 2x tak, aby školy mohly při zpracování popisu potřeb školy zohlednit vyhodnocené dotazníkového šetření MŠMT, které budou provádět na knci realizace projektů tzv. šablon.

Poprvé bude celý proces probíhat nejpozději do 6 měsíců od vydání právního aktu/zahájení fyzické realizace dle toho co nastane později.

Realizační tým přebírá popis potřeb škol v písemné formě,(popř. zpracuje zápisy zrealizovaných setkání, kdyby se realizovala -nemusí) Tyto materiály zapracuje do agregovaného Popisu potřeb škol na území MAP, který dále využije pro další práci RT MAP v podaktivitě 2.8.

Podruhé bude celý proces opakován v průběhu realizace projektu MAP II tak, aby jeho výsledky mohly být zohledněny v aktualizovaném finální MAP na konci realizace projektu MAP II. Zapojené školy si mohou v tomto období zpracovat Strategický plán rozvoje školy podle metodických materiálů, které budou vytvořeny a zveřejněny v IPs(individuální projekt systémový) SRP (strategické řízení a plánování ve školách a v územích (realizuje NIDV) – národní institut pro další vzdělávání

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu – dle pozic v rozpočtu: Na této aktivitě se budou intenzivně a přímo podílet zástupci Expert – zástupci škol, předpokládáme i zapojení Expert – zástupci zřizovatelů buď přímo či informativně.

Současně bude na této aktivitě spolupracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník, Koordinátor projektu, evaluátor, a analytik, případně facilitátor.

2.8 Místní akční plánování

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

Realizace této podaktivity navazuje na to, co již bylo v rámci partnerství v procesu místního akčního plánování v území vytvořeno a naplánováno v předchozím projektu MAP. Cílem je realizace procesu místního akčního plánování, který zahrnuje společné plánování v území, aktualizaci dokumentace MAP, tvorbu akčních plánů. Podaktivita je realizována po celou dobu realizace projektu MAP II.

V průběhu realizace této podaktivity probíhají tyto činnosti:

a) plánování – aktualizace analytické části

projednání výstupů závěrečné evaluace předchozího projektu MAP včetně návrhů opatření ke zlepšení

zpracování a projednání dalších aktualizovaných/nových analytických vstupů

revize analytické části včetně SWOT3 analýz minimálně v povinných tématech, identifikace problémů a popis příčin identifikovaných problémů

b) plánování – aktualizace strategické části

aktualizace SR MAP do roku 2023

návrhy/aktualizace priorit, jejich prioritizace – Dohoda o prioritách

návrhy/aktualizace cílů k jednotlivým prioritám

zpracovávání návrhů/aktualizace aktivit (případně opatření a jejich aktivit) pro dosažení cílů v jednotlivých prioritách

c) plánování – aktualizace implementační části – akční plány

rozpracovávání aktivit ze strategické části MAP do konkrétních plánovaných aktivit – postupné zpracovávání konkrétních akčních plánů, každý akční plán na dobu min. 12 měsíců a max. 18 měsíců

Na všech těchto činnostech se podílí RT MAP, ŘV MAP a jednotlivé PS. Podaktivita je tedy provázána se všemi povinnými a volitelnými podaktivitami aktivity 2. Rozvoj a aktualizace MAP a s aktivitou 1. Řízení projektu.

Výsledek realizace podaktivity:

aktualizovaná analytická část (Vytvoření podkladů pro aktualizaci analytické části, Revize analýzy stavu a potřeb, SWOT3 analýz, identifikace příčin, Doplnění informací o potřebách investic ve školách a stupni připravenosti, Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrh řešení),

aktualizovaná strategická část se Strategickým rámcem MAP do roku 2023 (Aktualizace vize do roku 2023, Projednání Návrhu aktualizace priorit rozvoje vzdělávání v území MAP jednotlivými PS, Informování o výstupu jednání PS – realizace konzultačního procesu, Aktualizace výběru priorit a cílů do SR MAP – Dohoda o prioritách, Stanovení nebo aktualizace cílů k jednotlivým prioritám SR MAP, Investiční záměry, Schválení SR MAP, Zpracování návrhů neinvestičních aktivit),

aktualizace implementační části,

aktualizovaný schválený finální MAP (finální soubor dokumentů) a akční plán na dobu nejméně 12 měsíců po ukončení realizace projektu.

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu doložíme v jednotlivých ZoR:

V průběhu realizace projektu se v nejbližší ZoR po uplynutí poloviny období realizace projektu (tedy v nejbližší ZoR po 18 nebo 24 měsících po zahájení fyzické realizace projektu) dokládá:

Aktualizovaná dokumentace MAP, to znamená:

Aktualizovaná analytická část

Aktualizovaná strategická část

Aktualizovaná implementační část – jeden akční plán na období 12 až 18 měsíců, který byl zpracován na základě ostatních výše uvedených částí

Nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci projektu ZZoR se dokládá Aktualizovaný schválený finální MAP (finální soubor dokumentů) a akční plán na dobu nejméně 12 měsíců po ukončení realizace projektu

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu – dle pozic v rozpočtu: Na této aktivitě se budou intenzivně a přímo podílet zástupci Expert – zástupci škol v rámci pracovních skupin, Expert – zástupci zřizovatelů buď přímo či informativně.

Současně bude na této aktivitě spolupracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník,  dále pak

Koordinátor projektu, evaluátor, a analytik.

2.9. Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

v rámci realizace bude probíhat spolupráce RT MAP s projektem SRP.

tato spolupráce bude probíhat formou účasti na vzdělávání a společných konferencích nebo jiných setkáních určených k výměně zkušeností, popř. účastí na jednání odborného panelu projektu SRP.

účast na těchto aktivitách je uznatelnou aktivitou ve výkazu práce členů RT MAP.

Výsledek realizace podaktivity:

realizovaná spolupráce s projektem SRP, účast na aktivitách projektu SRP.

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu doložíme v jednotlivých ZoR:

popis způsobu realizace aktivity spolupráce s projektem SRP v textové části relevantní ZoR včetně obsahu realizované aktivity

potvrzení o účasti na vzdělávací aktivitě projektu SRP, vydané projektem SRP jednotlivým účastníkům – členům RT MAP

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu – dle pozic v rozpočtu:

Na této aktivitě se předpokládá, že se bude podílet:  projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník.

2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru

(AKTIVITA POVINNÁ)

Smyslem této podpory znalostních kapacit členů Řídícího výboru je sdílené porozumění orientaci na kvalitní a inkluzivní vzdělávání. Nedílnou součástí podpory kvalitního inkluzivního vzdělávání je rozvoj potenciálu každého žáka. Pro rozvoj potenciálu každého žáka je nezbytná nejen odborná podpora, ale i pozitivní postoje žáka a rodiny ke vzdělávání a dobré, akceptující klima ve třídách, školách a v celé komunitě.

Cíle a popis realizace podaktivity:

Minimálně 1x za dobu realizace projektu bude realizována akce na podporu znalostních kapacit ŘV (např. seminář spojený s následnou diskusí, minikonference apod.) o příčinách a formách nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení.

Na akci je vždy zajištěno vystoupení odborníka a jeho účast při následné diskusi, v případě potřeby je přítomen i facilitátor/mediátor diskuse .

Realizace této akce je provázána s činností PS pro rovné příležitosti a PS pro financování, a to tak, že účastníkem jednání bude být vždy zástupce z těchto pracovních skupin a výstupy diskuze ŘV mohou být zadány těmto PS k dopracování.

Téma bude stanoveno v průběhu realizace, tak aby reflektovalo aktuální potřeby území.

Výsledek realizace podaktivity:

Realizované akce pro ŘV MAP

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu doložíme v jednotlivých ZoR:

prezenční listina z každé realizované akce

program každé realizované akce s uvedením cíle akce

hodnotící zpráva z každé realizované akce

Pří přípravě akce je důležité, aby každá akce měla stanoven cíl. Ten musí být definován již při koncipování programu a obsahu akce. Cíl akce je uveden již v programu akce. Stanovený cíl se následně uvádí i do Hodnotící zprávy ze vzdělávací akce.

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu – dle pozic v rozpočtu: Na této aktivitě se budou intenzivně a přímo podílet zástupci Expert – zástupci škol, Expert – zástupci zřizovatelů, dále pak Odborník KA č.2, facilitátor, evaluátor, koordinátor projektu

Současně bude na této aktivitě spolupracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník.

2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

v rámci této aktivity budou realizovány akce na podporu výměny zkušeností se zapojením odborníka formou workshopů, kulatých stolů, minikonferencí, panelových diskusí, řízených diskusí, vzájemných hospitací nebo výměny zkušeností pro pracovníky škol a školských zařízení v území, zřizovatele, pracovníky pracující s mládeží a rodiče

součástí každé realizované akce je vždy návazná diskuze, výměna zkušeností.

Výsledek realizace podaktivity:

realizované akce

DOLOŽENÍ VÝSLEDKŮ REALIZACE PODAKTIVITY VE ZPRÁVĚ O REALIZACI PROJEKTU:

prezenční listina z každé realizované akce

program každé realizované akce s uvedením cíle akce

hodnotící zpráva z každé realizované akce

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu – dle pozic v rozpočtu: Na této aktivitě se budou intenzivně a přímo podílet zástupci Expert – zástupci škol, předpokládáme i zapojení Expert – zástupci zřizovatelů, dále pak Odborník KA č.2, koordinátor, evaluátor

Současně bude na této aktivitě spolupracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovník

2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

(AKTIVITA POVINNÁ)

Cíle a popis realizace podaktivity:

v rámci této podaktivity budou realizovány min. 4 workshopy pro rodiče

workshopy jsou platformy pro odborná tematická setkání pedagogů a odborníků s rodiči a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe.

setkání tak umožní zástupcům rodičů prezentovat při oficiálních jednáních svou bohatou zkušenost. Aktivita si klade za cíl otevřít téma vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v běžných školách. Diskuze rodičů umožní školám, dalším institucím i veřejnosti lépe rozumět potřebám této cílové skupiny.

rodiče budou zapojeni do odborné diskuse o kvalitě inkluzivního vzdělávání.

na územích MAP proběhnou během realizace projektu minimálně 4 workshopy s rodiči pod vedením odborníků v tématech rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání a nerovností ve vzdělávání. Realizační tým zajistí, aby podněty, výstupy nebo doporučení z realizovaných workshopů a popř. rodičovských fór byly předmětem jednání v příslušných PS nebo v ŘV MAP.

při přípravě workshopů je velmi důležité, aby každý měl stanoven díl. Ten musí být definován již při koncipování programu a obsahu workshopu.

cíl workshopu bude tedy uveden již v programu workshopu. Stanovený cíl workshopu se následně také uvádí do Hodnotící zprávy.

přesná témata workshopů budou stanovena v průběhu realizace, tak aby reflektovala aktuální potřeby území.

Výsledek realizace podaktivity:

Minimálně 4 realizované workshopy pro rodiče.

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu doložíme v jednotlivých ZoR:

min. 4 prezenční listiny z workshopů s rodiči

program každého realizovaného workshopu s uvedením cíle workshopu

hodnotící zpráva ke každému realizovanému workshopu

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

Zapojení CS: U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace z průběhu realizace projektu.

Účast realizačního týmu – dle pozic v rozpočtu: Na této aktivitě se budou intenzivně a přímo podílet zástupci Expert – zástupci škol, předpokládáme i zapojení Expert – zástupci zřizovatelů, dále pak Odborník KA č.2, koordinátor, evaluátor.

Současně bude na této aktivitě spolupracovat administrativní tým: Hlavní manažer projektu, Finanční manažer, Asistent manažera a koordinátor projektu, Administrativní pracovníkPřehled klíčových výstupů2. Rozvoj a aktualizace MAP

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz