MAP IV Louny    

3. Evaluace

Cíle a popis realizace podaktivity:

Cílem aktivity je monitoring realizace projektu, naplňování cílů místního akčního plánu včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného MAP.

 • V této aktivitě je realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování Akčních plánů.

 • Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení jsou zjišťovány přínosy, případně dopady a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství.

 • Vyhodnocováno je také naplňování aktivit, výsledků a přínosů realizace aktivit naplánovaných v akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP a následně vyhodnocení akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II, jejich vlivy/dopady na strategii MAP a na základě tohoto stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP.

 • Toto vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit.

 • V návaznosti na průběžný monitoring a vlastní evaluační aktivity jsou zpracovávány sebehodnotící zprávy v souladu s Metodikou pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV.

 

Aktivita je tvořena povinnými podaktivitami:

3.1 Monitoring a evaluace MAP

3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv.

Zapojení CS:

U této KA předpokládáme, že zapojíme všechny cílové skupiny, některé z nich aspoň cestou informační, tak aby měli informace o evaluačních výstupech a monitoringu z průběhu realizace projektu.

Harmonogram KA:

Tato aktivita poběží po celou dobu projetu a to od 1. 7. 2019 do 31.12. 2022. Samotné plnění jednotlivých úkolů v termínech bude vycházet z podmínek stanovených ve výzvě, které budeme dodržovat.

3.1 Monitoring a evaluace MAP

Cíle a popis realizace podaktivity:

Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení jsou zjišťovány přínosy a je vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství.

 • Cílem podaktivity je pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných aktivit Implementace), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů.
 • Toto vyhodnocování je realizováno prostřednictvím evaluačních aktivit naplánovaných a realizovaných RT MAP.
 • V rámci podaktivity bude RT MAP ve spolupráci s ŘV MAP stanovovat témata a cíle evaluací, která budou realizována v rámci projektu MAP II, budou vybrány cílové skupiny, které budou zapojeny do evaluačních šetření.
 • Bude vytvořen časový plán realizace jednotlivých evaluací, vybrány vhodné nástroje pro evaluaci a stanoveny způsoby vyhodnocení.
 • Následně budou provedena jednotlivá evaluační šetření, jejich vyhodnocení, zpracování případných návrhů na opatření ke zlepšení.
 • Výstupy z evaluačních šetření a návrhy opatření budou projednány v PS a ŘV MAP.

Při přípravě evaluace budeme postupovat podle těchto bodů:

a) stanovení počtu, témat a cílů

RT MAP spolu s ŘV MAP stanoví témata a cíle evaluace a v návaznosti na ně počet evaluací realizovaných v průběhu MAP II

b) výběr cílových skupin evaluace

Obecně jsou cílové skupiny evaluace shodné s cílovými skupinami MAP a organizacemi v partnerství  MAP. RT MAP ve spolupráci s PS nebo externím odborníkem konkretizuje a definuje, kdo bude osloveným respondentem evaluace dle témat evaluace. Také proběhne diskuse o tom, jaké jsou vhodné nástroje pro oslovení definované cílové skupiny k účasti na evaluaci.

c) vytvoření časového plánu realizace evaluací

Evaluace může probíhat i několik týdnů, proto je třeba pečlivě naplánovat termíny realizace, a to především s přihlédnutím k časovým možnostem vybraných cílových skupin, které budou zapojeny do evaluačních šetření (v této souvislosti je třeba především brát na zřetel termíny školních prázdnin, zahájení nebo ukončení školního roku, termíny jarních prázdnin a další období školního roku, kdy může být časová kapacita vedení a pedagogů škol a školských zařízení, rodičů a dalších aktérů omezena.

RT zpracuje přehledný harmonogram realizace evaluace/jednotlivých evaluací na období realizace projektu MAP II

d) výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobu vyhodnocení

Realizační tým ve spolupráci s PS nebo externím odborníkem definuje konkrétní nástroje pro realizaci evaluace a jak budou získané informace vyhodnoceny a agregovány na území MAP.

Vhodnými nástroji evaluace jsou například řízené rozhovory, workshopy, jednání pracovních skupin, dotazníková šetření. Vhodnost nástrojů je opět nutné zvážit i z hlediska toho, jaké cílové skupiny budou zapojeny do evaluačních šetření.

e) vyhodnocení evaluačního šetření

RT MAP zpracuje v návaznosti na použité evaluační nástroje výsledky evaluace a stanoveným způsobem je vyhodnotí. Následně zpracuje závěrečná doporučení pro ŘV MAP. Tyto vytvořené podklady poskytne k projednání jednotlivým PS. Výstupy z jednání PS (doporučení k realizaci opatření) spolu s podklady z evaluace projedná ŘV MAP. Pro vyhodnocení evaluačního šetření je možné využít externího odborníka.

Výsledek podaktivity:

Realizace evaluací, které budou zaměřeny na vyhodnocení naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů.

V rámci této aktivity v průběhu realizace projektu v nejbližší ZoR po uplynutí poloviny období realizace projektu doložíme

 • seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů a
 • harmonogram realizace jednotlivých evaluací.

Nejpozději v ZZoR doložíme:

 • evaluační zprávy z evaluací realizovaných na základě seznamu plánovaných evaluací.

3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv

Cíle a popis realizace podaktivity:

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní/sumativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky, konkrétně zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje a podpory partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

Výsledek podaktivity:

 • vyhodnocení procesů partnerství – co se podařilo a co by bylo potřeba zlepšit.
 • vyhodnocení účinnosti, přínosů a dopadů aktivit na podporu rozvoje partnerství a podporu                rozvoje kapacit.
 • doporučení a úpravy procesů partnerství v MAP.

V průběhu realizace projektu v rámci ZoR doložíme:

 • průběžné sebehodnotící zprávy – frekvence doložení je stanovena v Metodice pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV
 • závěrečná sebehodnotící zpráva - nejpozději v závěrečné zprávě závěrečnou sebehodnotící zprávu.

Budeme postupovat dle závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV.Přehled klíčových výstupů3. Evaluace

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz