MAP III Louny    


« zpět

WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

17.09.2019 -


Dne 17.9.2019 proběhl na MěÚ v Lounech WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI.

Hlavní manažer projektu MAP ORP Louny II, Ing. Alena Pospíšilová, přivítala účastníky a poděkovala za účast. Proběhlo představení projektu MAP II s důrazem na prioritu Rovných příležitostí a představení témat workshopu k projednání.

  • Nerovnost, selektivita, segregace ve vzdělávání v lokálním měřítku.
  • Jasné zaměření jednotlivých škol, jejich priority a nabídky.
  • Pravidelná a vyvážená propagace škol v lokálním měřítku.

2. bod jednání:

Hlavní manažer projektu Ing. Alena Pospíšilová předala slovo PaedDr. Venuši Mirovské, k zahájení diskuse.

PaedDr. Venuše Mirovská se představila a shrnula své zkušenosti s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - uvedla diskusi a zhodnotila stav v tématech z pohledu své odborné činnosti.

Následně vyzvala zúčastněné nejprve k vyjádření se pojmu Rovné příležitosti

Mgr. Bc. Šárka Filipová (ASZ) – zdůraznila fakt, že dochází k nálepkování dětí, pojem inkluze vidí v rozvoji potenciálu všech dětí

Dítě nastoupí do první třídí těší se a v případě zjištění prvních nedostatků ihned získává nálepku dislektika apod. – poukázala na fakt, že by se měla se hledat příčina.

Vize – hledat potenciál dítěte ne nálepkovat

PaedDr. Venuše Mirovská – vidí vizi v potenciálu učitele – hledat cestu k dětem s poruchami a pomoci jim projít se speciálním zacházením v poklidu celou školu, aniž by jí neměl rád.

Názor: Děti ve třídě s inkluzi a ani se neví v čem je problém

 

Mgr. Bc. Zdeňka Neudertová - MŠ speciální  - uvedla názor, že pedagožky  ze ZŠ, kam nastupují děti ze speciální školky  nikdy nejeví zájem ke konzultacím, zeptat se na dítě, které k nim přechází na školu.

Mgr. Petra Fleková na to poznamenala, že informace z MŠ se nemohou dále předávat, je čistě na rodičích jaké informace dají ZŠ

Diskuse:

Před nástupem do školy, by měli pedagožky ze ZŠ poznat děti se SVP.

Kdo je však bude mapovat např. přes prázdniny, před prázdninami třeba ještě ani učitelé nemají přidělené třídy a ani neví jaké žáky budou mít?? Jakým způsobem?

První týden učitelů v práci je náročný a než se nadějeme je konec září a výuka je již v běhu.

Rodiče dávají papíry, pokud dítě přechází se speciální školy, základní školy se následně spojují se SPC

Zápisy jsou v dubnu, škola vydá akt, že je dítě přijaté  - zde by mohl být prostor pro využití výchovných poradců.

MŠ speciální – 15 dětí z MŠ je většinou každý rok přijímáno do ZŠ

 

Mgr. Simona Vágnerová - Ředitelka Střední škola OA a SOŠ gen. F. Fajtla  – rovné příležitosti jsou naprosto splňovány.

Řádná vyšetření dětí ZŠ a SŠ podléhají zákonům co je možné a co ne.

SŠ si nemůže vyžádat vyjádření od ZŠ – záleží na dobré vůli rodičů

SŠ když vidí, že je něco v nepořádku chce vyšetření – musí mít nové vyšetření, ne ze základní školy

 

Návrh z diskuse – námět na zavedení opatření – zábavná odpoledne, dopoledne, akce čerstvých předškoláku s jejich učitelkami v červnu, aby si děti přivykli na nové prostředí, učitelky děti poznaly, již je viděly v prostředí přirozeném bez stresu, zda se projevují nějaké obtíže.

Možné zakomponovat spolupráci dětí z 1. stupně – zábavná forma přivyknutí si na školu.

 

PaedDr. Venuše Mirovská zmínila další problém - -počty dětí ve třídě, kdyby jich bylo méně – určitě by byla situace lepší

Ing. Jovanka Zusková reagovala s tím, že počet dětí ve třídě  -  je určen zákonem 

SŠ min 17

ZŠ min 15

 

Mgr. Bc. Zdeňka Neudertová – avšak zde je zase problém financování školy při malém počtu žáků

MŠ speciální – rozpočet peníze za dítě

 

Ing. Jovanka Zusková: Ministerstvo chce snížit počty dětí v MŠ, ale zase se potýkáme s problémem kapacitním.

Systémová chyba.

 

V závěru byly navrženy témata, která by měla být nadále řešena:

Včasná identifikace speciálních vzdělávacích potřeb (SVP) – spolupráce s dětským lékařem a s rodiči

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga – vymezení rolí a povinností

Jak zlepšit podmínky pro inkluzi ve třídách? – je potřeba mít kvalitní spolupracující tým odborníků na vzdělávání dětí a žáků se SVP, snížení administrativní zátěže, ideální by byl nižší počet dětí/žáků ve třídách

Zaměřit se na žáky hraniční – hledat k nim cestu

Nezapomínat na děti a žáky nadané

V závěru došlo k ustanovení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti v rámci projektu MAP ORP Louny II.


 

Aktuality WORKSHOP PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz