MAP II Louny    


« zpět

Výjezdní zasedání ve školícím středisku LIONS Nesuchyně

Výjezdní zasedání ve školícím středisku LIONS Nesuchyně

13.03.2020 -


5.-6.března 2020 proběhlo výjezdní zasedání ve školícím středisku LIONS v Nesuchyni, kterého se primárně účastnili ředitelé ZŠ a MŠ z ORP Louny a další členové realizačního týmu.

V rámci zasedání proběhly tyto semináře:

Zkoušíme robotiku v mateřské, ale i základní škole – workshop pro ředitele

Lektor: Mgr. Dana Tužilová

Vzdělávací aktivita byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se lektorka zaměřil na popis pomůcky a způsob jejího využití a přínosů pro děti a žáky:

 • Včelka Blue - Bot
 • ICT v mateřské škole – jakými způsoby je možné jej zařadit do předškolního vzdělávání , výhody, nevýhody
 • Popis zařízení
 • Programování ve školce a škole
 • Videoukázky

Poté účastníci jednotlivě zkoušeli robotickou pomůcku. Prostřednictvím této vzdělávací aktivity se pedagogičtí pracovníci seznámili se zábavnou pomůckou a možnostmi jak zapojit ICT jednak do výuky v ZŠ, ale i v MŠ.  Celá akce podpořila vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí.

Biofeedback

Přizvaní odborníci: Ing. Václav Kohout CSc., MBA  - lektor osobního rozvoje – přednáška, Ing. Petr Havanič – lektor EEG Biofeedbacku – praktické ukázky

Obsah vzdělávací aktivity:

Vzdělávací aktivita byla rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části se lektor zaměřil na témata:

 • Člověk jako osobnost
 • Numerologie
 • Zábavný test pro účastníky
 • Temperament
 • Výkony – limity, předpoklady
 • IQ
 • Lidský mozek
 • Duševní činnost a její efektivita – závislost na stavu a připravenosti mozku
 • Pojem Biofeedback
 • Poměr mozkových vln

Poté účastníci jednotlivě využívali prakticky metodu biofeedbacku.

Prostřednictvím této vzdělávací aktivity se pedagogičtí pracovníci seznámili s velmi zajímavou metodou Biofeedback.  Metoda biofeedback (biologické zpětné vazby) slouží k všestrannému zlepšování činnosti mozku a mysli.

EEG biofeedback (měření mozkových vln).

Provádí se pomocí přístroje, který měří mozkovou činnost a dává uživateli vizuální, případně i sluchový záznam o změnách v mozkové činnosti. Uživatel se vlastní vůlí snaží ovlivnit mozkovou činnost určitým směrem – nejčastěji k uvolnění (relaxaci) nebo koncentraci. Tímto opakovaným ,,tréninkem“ si mozek automaticky zapamatovává správný postup (uvolnění, koncentrace) a tím zlepšuje svoji výkonnost a schopnost těchto stavů v budoucnu dosahovat. Kromě nácviku uvolnění a koncentrace existuje mnoho dalších možností využití této metody.Metoda biofeedback slouží zdravým lidem k posílení mentální výkonnosti, případně prevenci proti duševním onemocněním nebo pomáhá lidem s potížemi v této oblasti. Účastníci si postupně danou metodu prakticky vyzkoušeli.

Správný poměr mozkových vln zvolil lektor podle toho, co je potřeba posilovat, třeba alfa pro zklidnění. Učení probíhalo formou hry, kdy za dobré výsledky byl trénovaný odměn – rozesmál smutný smajlík, pohybem na obrazovce apod. Tréning spočívá v možnosti lektora zvýšit nebo snížit hranici obtížnosti.

Webová platforma

Přizvaný odborník:  Bc. Jan Mrvík

Workshop – byl zaměřen na webovou platformu, která bude výstupem projektu MAP ORP Louny II.

Celé  aktivitě předcházela intenzivní práce a komunikace mezi odborníkem a členy RT, pracovními skupinami, zástupci škol, zástupci zřizovatelů, za účelem získání informací, jak danou webovou platformu pojmout, jaké informace by bylo přínosné na dané stránce mít.

Jako první pracovní verze byla nastavena v konceptu -  rozcestník škol. Všichni spolupracující na daném konceptu se shodli, že by bylo velmi přínosné i směrem k veřejnosti, aby existovala stránka, na které budou umístěné veškeré MŠ a ZŠ ORP Louny se základními, a především ve stejné struktuře uveřejněnými informacemi o daném zařízení. Tento koncept nejenom podporuje rovné příležitost – všechny školy na jednom místě – ale současně je zde i vidina podpory rodičům, kteří se lépe dokážou zorientovat, jaké MŠ a ZŠ v dané oblasti jsou a čím disponují.

Odborník  na základě získaných poznatků vytvořil návrh webové stránky a představil ji všem účastníkům.

 • Navrhl doménu www.skolylounsko.cz
 • Zdůraznil, že by neměla dublovat stránky jednotlivých škol
 • Bude zde i link na jednotlivé školy
 • Velká pomoc pro menší ZŠ i MŠ, kteří nemají své stránky, či jsou v nedokonalém stavu
 • Mohou zde být informace o společných projektech
 • Odborník dále informoval o dalších možnostech, které může stránka obsahovat – vedlo k diskusi
 • Podpořit kreativitu a digitální kompetence dětí – soutěž o nejhezčí fotku, která bude za danou školu umístěna na tento web
 • Podpora rovných příležitostí
 • Bude kladen důraz na shodnou strukturu informací pro přehlednost

Pro tuto chvíli bude vytvořen jednotný formulář k vyplnění zástupci škol a zahájeny práce na webové platformě v tomto konceptu. V průběhu projektu bude stránka aktualizována a v rámci spolupráce škol je možné, že bude doznávat dalších postupných změn, dle potřebnosti. V rámci tohoto workshopu byly zástupcům jednotlivých škol předány informace, jak dále podporovat vnitřní spolupráci všech aktérů vzdělávání na území ORP Louny. Tímto workshopem došlo k podpoře komunikačních platforem ke sdílení dobré praxe.

Internacionalizace škol

Lektor: Mgr. Dana Tužilová

Obsah vzdělávací aktivity:

 • Internacionalizace škol
 • Jaké jsou možnosti internacionalizace školy?
 • Co je eTwinning?
 • Proč se zapojit?
 • Národní portál
 • Mezinárodní portál
 • Příklady dobré praxe
 • Co je Erasmus+?
 • Mobilita osob
 • Partnerství škol
 • Praktické ukázky

Lektorka seznámila v průběhu vzdělávací akce zúčastněné zástupce škol s tématikou a možnostmi internacionalizace škol.

Podrobně vysvětlila aktivitu eTwinnigu.

Jak může spolupráce probíhat – několik úrovní.

Jak se může stát přirozenou, nedílnou součástí školního života žáků, studentů i pedagogů.

Poukázala na fakt, že se jedná o příležitost pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí.

Zdůraznila, že takováto zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

Podrobně vysvětlila komu je eTwinning určen, jaké jsou podmínky.

Iniciativa eTwinning je otevřena všem typům mateřských, základních a středních škol. Jedinou podmínkou je, aby škola byla uvedena v rejstříku škol, který zveřejňuje MŠMT. Nejde o dotační typ vzdělávacího programu, jaké existují v rámci Evropské unie – nemá vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů. eTwinning je službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s partnerskými školami.

Co mohou učitelé udělat pro přípravu projektu v rámci aktivity eTwinning?

Jestliže se rozhodnete pro spolupráci v rámci aktivity eTwinning, je třeba nejdříve najít partnerskou školu v EU a zvolit obsah (téma) partnerství. Zvolit téma můžete tak, aby sloužilo Vašemu předmětu, Vaší vzdělávající se skupině nebo tak, že bude možné spolupráci pojmout z pohledu více předmětů a práce na projektu tak bude přínosem pro celou školu. Ještě předtím, než začnete partnerskou školu hledat, pomůže Vám stanovit si kritéria pro její výběr: jaká by měla být věková kategorie žáků či studentů, z jaké by mohli být země, jaké jazyky by měli ovládat aj. Dále je důležité vzít při domlouvání projektu v úvahu realitu podmínek partnerské školy – rozvrh, období prázdnin, svátky, školní výlety, přístupnost počítačové učebny atd. Pokuste se získat pro spolupráci co nejvíce kolegů a uvažujte o možnostech mezipředmětového vyučování. Hlavně však nezapomeňte na své studenty, pro které by účast v projektu měla být zajímavá a přínosná. Odpovědi na mnohé své otázky najdete na národním nebo evropském portálu eTwinning nebo se můžete obrátit na Národní podpůrné středisko či kohokoli z ambasadorů eTwinningu na uvedených kontaktech.

Kde a jak najít partnerskou školu?

Někteří z Vás již mají kontakty na evropské školy z projektů realizovaných např. v rámci programu Erasmus+, nebo jiných evropských aktivit. Je možné této navázané spolupráce využít a podpořit ji zapojením se do aktivity eTwinning. Pro ty z Vás, kteří ještě partnery nemají, je k dispozici nástroj pro vyhledávání partnerských škol podle zadaných požadavků. Tento nástroj je dostupný všem školám zaregistrovaným na portálu www.etwinning.net (doména mezinárodního portálu je net, pozor na záměnu s cz, což je tato informační webová stránka), kde najdete vše, co budete k účasti v aktivitě eTwinning potřebovat.

Co lze v rámci programu eTwinning uskutečnit?

Spolupráce v programu eTwinning může probíhat jako součást jakéhokoli vyučovacího předmětu na Vámi vybrané téma. Máme pro Vás tato doporučení:

 • připravujte aktivity slučitelné s národním vzdělávacím programem v zemích partnerských škol (v ČR s Vaším ŠVP),
 • při projektu můžete využít jak informační a komunikační technologie, tak tvořivé aktivity v rámci výuky mimo počítače (např. metody projektového vyučování).

Program eTwinning může hrát významnou roli v propojení nejen škol, ale také společenství, které je obklopují. Mezi městy a regiony existuje dlouholetá tradice partnerské spolupráce. Tato síť se díky aktivitě eTwinning může rozšířit i mezi školy, mezi jejich učitele, žáky a jejich rodiče, místní orgány státní správy a samosprávy, kulturní instituce, média, firmy a stát se tak základem pro rozvoj evropské občanské společnosti.

Proč bych se měl jako učitel do aktivity eTwinning zapojit?

Důvodů by se našlo jistě více. Mezi nejdůležitější cíle patří:

 • motivovat studenty tím, že budou dělat něco netradičního, nového a zajímavého,
 • využít informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenosti a umožnit tak studentům a učitelům navštívit a prozkoumat i jinak vzdálené a obtížně dostupné kouty Evropy,
 • poznat vzdělávací systémy v jiných evropských zemích,
 • seznámit se a vyměnit si nápady s jinými učiteli a obohatit tak své zkušenosti,
 • dozvědět se něco o jiných kulturách a seznámit ostatní s naším prostředím, abychom tak zvýšili povědomí o kulturní různorodosti,
 • představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, místní komunitě, institucím školské správy a mnohým jiným,
 • rozvinout spolupráci v rámci své školy, zavést mezipředmětové vyučování a tak si rozšířit vlastní znalosti určitého předmětu nebo oboru,
 • zlepšit si znalosti cizího jazyka,
 • zdokonalit své vlastní metody učení díky poznatkům a zkušenostem z partnerských škol.

Cílem programu eTwinning není seznámit studenty a učitele s informačními a komunikačními technologiemi jako takovými, ale umožnit vyučujícím používat je v běžné výuce. Technika sama o sobě není hlavní náplní aktivity eTwinning, podstatný je obsah a přínos partnerství mezi školami.

Jaké země jsou do projektu zapojeny?

Všechny členské státy Evropské unie – Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Dalšími účastníky jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko a Turecko.

Do aktivity eTwinning Plus jsou zapojené také země sousedící s Evropou – Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Tunisko, Jordánsko a Libanon.

Dále se zaměřila na program ERASMUS.

Současně představila své projekty v rámci videoukázky.

Celá prezentace je přílohou tohoto zápisu.

Vzdělávací cíl:

Seminář nabídl pedagogům metodu pro rozvoj dá se říci veškerých kompetencí průřezově se zaměřením na mezinárodní spolupráci, podporu cizích jazyků a digitálních kompetencí.


 

Aktuality Výjezdní zasedání ve školícím středisku LIONS Nesuchyně

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2022 Insion.cz