MAP IV Louny    


« zpět

Dotace MF ČR pro základní a mateřské školy

Dotace MF ČR pro základní a mateřské školy

08.02.2023 -


v rámci činnosti Pracovní skupiny (PS) pro financování MAP rozvoje vzdělávání ORP Louny III bychom Vás rádi informovali, že Ministerstvo financí ČR vyhlásilo pro obce do 3 000 obyvatel (k 01. 01. 2022) podprogram 298D2320 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

 

Cílem dotace je odstranění havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu formou oprav, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestavbou, přístavbou), rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků včetně technických či provozních zařízení a zázemí, jejichž technický stav brání udržet hygienický, bezpečnostní, ekonomický, ale i kapacitní komfort školského zařízení.

 

Termíny výzvy: 25. 01. 2023 – 03. 03. 2023 (jedná se o bodově hodnocenou žádost, je potřeba podat co nejdříve) Do žádosti lze zahrnout již rozpracované projekty s podmínkou, ŽE FAKTURA JE SPLATNÁ V ROCE, kdy je vyhlášená výzva, tedy v roce 2023

 

Míra podpory: 2–20 mil. Kč, míra podpory MFCR - 70 %, spoluúčast příjemce dotace - 30 %

 

Na co můžete získat dotaci:

  • výdaje na rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod.
  • výdaje na rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování,
  • výdaje na rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny,
  • výdaje na rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí, výdaje na bezbariérovost,
  • výdaje na rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.), zásobovací rampy, inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení,
  • další výše neuvedené výdaje, pokud poskytovatel souhlasí s jejich zařazením mezi UV.

 

V rámci této výzvy lze dotaci použít pouze na výdaje investičního charakteru.

 

Pro účely této výzvy je vyžadována připravenost k realizaci nejméně na stupni: vydané pravomocné rozhodnutí o povolení záměru či jiné vyjádření stavebního úřadu.

 

Dotace není určena na:

  • výstavbu nových základních či mateřských škol v lokalitách, kde dosud žádné nebyly zřízeny,
  • chybějící tělocvičny nebo víceúčelového sportovního zařízení,
  • na budování nebo rekonstrukce venkovních prostor.

 

Více informací zde: Program 29823 | Programy a dotace kapitoly VPS | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)


 

Aktuality Dotace MF ČR pro základní a mateřské školy

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz