MAP IV Louny    


« zpět

Aktualizace vize vzdělávání do roku 2023

Aktualizace vize vzdělávání do roku 2023

29.06.2020 -


Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení návrhu VIZE do roku 2023.

Připomínky je možné zasílat na e-mal: pospisilovamapii@seznam.cz do 15.7. 2020

V rámci realizace projektu MAP ORP Louny II je povinné realizovat konzultační proces dle komunikačního plánu v projektu MAP ORP Louny II.

Návrh na případnou aktualizaci vize byl projednán se členy pracovních skupin

  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 5.6. 2020
  • PS financování 9.6. 2020
  • PS rovné příležitosti 10.6. 2020
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti 22.6. 2020

Lokální vize vzdělávání je jedním z bodů strategického rámce MAP do roku 2023, jedná se o sdílenou představu všech aktérů v území ORP Louny, která byla vytvořena na základě výstupů z jednání aktérů ve vzdělávání na území v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Louny I

(Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001877)

Realizovaného v letech 2016 – 2018. 

Členové RT a PS projektu MAP ORP Louny II na základě projednání zjištěných aktuálních výstupů analytické části MAP, rozhodli, že VIZI DO ROKU 2023 není nutné aktualizovat.

VIZE JE STÁLE AKTUÁLNÍ A PLNĚ POKRÝVAJÍCÍ POTŘEBY A CHARAKTER REGIONU

Návrh znění:

Vize

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní vzdělávání  v městských i venkovských školách realizované kvalifikovanými, kreativními a především motivovanými pedagogy, využívajícími moderní metody a přístupy k výuce.

Spolupracující síť moderně vybavených školských zařízení předškolního a základního vzdělávání a zařízení neformálního a mimoškolního vzdělávání s fungujícím systémem sdílení zkušeností a prvků dobré praxe a to nejen na úrovni vedení školy, ale především na úrovni pedagogických pracovníků, rodičů žáků a dalších aktérů vzdělávacího procesu.

Orientace na výchovu žáka směrem ke komplexní, tolerantní a produktivní osobnosti, respektující základní principy a svobody, schopné sdílet a předávat hodnoty dalším generacím s ohledem na trvalé uplatnění na trhu práce.


 

Aktuality Aktualizace vize vzdělávání do roku 2023

 

Registrační číslo projektu:
CZ.02.02.04/00/23_017/0008326

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Číslo programu 02: Operační program Jan Amos Komenský

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice

 

© 2024 Insion.cz