MAP III Louny    


« zpět

Aktualizace opatření v území MAP ORP Louny

Aktualizace opatření v území MAP ORP Louny

12.12.2020 -


Dovolujeme si Vás jako všechny relevantní aktéry ve vzdělávání na území ORP Louny II požádat o připomínkování či schválení návrhu opatření v území MAP ORP Louny.

 

Připomínky je možné zasílat na e-mail: pospisilovamapii@seznam.cz do 10.1. 2021

V rámci realizace projektu MAP ORP Louny II je povinné realizovat konzultační proces dle komunikačního plánu v projektu MAP ORP Louny II.

Návrh na případnou aktualizaci opatření byl projednán se členy pracovních skupin

  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti 27.11. 2020
  • PS financování 1.12. 2020
  • PS rovné příležitosti 2.12. 2020
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti 8.12. 2020

 

PS byly seznámeny s NÁVRHEM OPATŘENÍ V ÚZEMÍ MAP (obsažen ve strategické části MAP), který zpracoval RT MAP na základě strategického rámce z minulého projektu, podkladů a výstupů z minulých jednání PS.

PS SOUHLASILY SE STÁVAJÍCÍM ZNĚNÍM OPATŘENÍ V DOKUMENTU A NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH AKTUÁLNÍCH VÝSTUPŮ ANALYTICKÉ ČÁSTI MAP II SE SHODLY, ŽE NENÍ NUTNÁ AKTUALIZACE OPATŘENÍ V DOKUMENTU MAP.

 

 

 

Podrobnější informace: https://maplouny.cz/dokumenty-map-i  (MAP ORP Louny od str.192)

 

PRIORITA 1

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní předškolní vzdělávání

CÍL 1.1

Podpora inkluzivního a společného vzdělávání z hlediska odborně-personálních kapacit a specifického vybavení

Opatření 1.1.1

Personální podpora předškolního vzdělávání

Opatření 1.1.2

Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze v předškolním vzdělávání

Opatření 1.1.3

Pořízení specifického vybavení pro vytvoření inkluzivního prostředí v předškolním vzdělávání

Opatření 1.1.4

Individuální aktivity jednotlivých subjeltů předškolního vzdělávání v oblasti inkluze

 

PRIORITA 1

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní předškolní vzdělávání

CÍL 1.2

Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, výuky cizích jazyků a polytechnického vzdělávání v předškolním vzdělávání

Opatření 1.2.1

Rozvoj mamtematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Opatření 1.2.2

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání

Opatření 1.2.3

Rozvoj výuky cizích jazyků  v předškolním vzdělávání

Opatření 1.2.4

Rozvoj čtenářské polytechnického vzdělávání v předškolním vzdělávání

 

PRIORITA 1

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní předškolní vzdělávání

CÍL1.3

Podpora kreativity dětí, návyku občanských dovedností
a kompetencí, výchova k pohybu a zdravému životnímu stylu

Opatření 1.3.1

Podpora kreativity dětí v předškolním věku

Opatření 1.3.2

Rozvoj občanských dovedností a návyků dětí v předškolním věku

Opatření 1.3.3

Rozvoj pohybových aktivit a výchovy ke zdravému životnímu stylu u dětí v předškolním věku

 

PRIORITA 2

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání

CÍL 2.1

Rozvoj matematické gramotnosti a digitálních kompetencí dětí a žáků

Opatření 2.1.1

Rozvoj matematické gramotnosti dětí a žáků ZŠ

Opatření 2.1.2

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků ZŠ

 

 

PRIORITA 2

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání

CÍL 2.2

Rozvoj čtenářské gramotnosti a kulturního povědomía vyjádření dětí a žáků

Opatření 2.2.1

Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí a žáků ZŠ

Opatření 2.2.2

Rozvoj kulturního povědomí dětí a žáků ZŠ

 

PRIORITA 2

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání

CÍL 2.3

Rozvoj ostatních kompetencí dětí a žáků (podnikavost
a iniciativa, polytechnické vzdělávání, přírodní vědy, řemeslné a technické obory, cizí jazyky, sociální a občanské kompetence)

Opatření 2.3.1

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků ZŠ

Opatření 2.3.2

Rozvoj polytechnického vzdělávání dětí a žáků ZŠ

Opatření 2.3.3

Rozvoj výuky přírodních věd na ZŠ

Opatření 2.3.4

Rozvoj výuky řemeslných a technických oborů na ZŠ

Opatření 2.3.5

Rozvoj výuky cizých jazyků na ZŠ

Opatření 2.3.6

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků ZŠ

 

PRIORITA 2

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání

CÍL 2.4

Podpora inkluzivního a společného vzdělávání, vč. podpory dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Opatření  2.4.1

Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze v základním vzdělávání

Opatření 2.4.2

Pořízení specifického vybavení pro vytvoření inkluzivního prostředí v základním vzdělávání

Opatření 2.4.3

Podpora začlenění dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem do hlavního vzdělávacího proudu a prevence jejich předčasného opuštění vzdělávacího procesu

Opatření 2.4.4

Individuální aktivity jednotlivých subjektů základního vzdělávání a dalších zařízení v oblasti inkluze

 

PRIORITA 2

Kvalitní, efektivní, dostupné a inkluzivní základní vzdělávání

CÍL2.5

Dostatečné odborné a personální kapacity pedagogických
a dalších odborných pracovníků

Opatření 2.5.1

Personální podpora základního vzdělávání

Opatření 2.5.2

Podpora rozvoje kvalifikace pedagogických pracovníků

Opatření 2.5.3

Podpora rozvoje kvalifikace nepedagogických pracovníků

Opatření 2.5.4

Realizace specializovaných odborných akcí

 

 

 

PRIORITA 3

Vyspělá infrastruktura školských zařízení, včetně infrastruktury neformálního vzdělávání

CÍL3.1

Moderní, kvalitní a fyzicky dostupná (bezbariérová) infrastruktura budov s přihlédnutím k potřebám společného vzdělávání a inkluze

Opatření 3.1.1

Zajištění bezbariérovosti budov školských zařízení

Opatření 3.1.2

Rekonstrukce a modernizace vybavení a technického a provozního zařízení budov školských zařízení

Opatření 3.1.3

Zajištění odpovídající konketivity a přistupu k internetu

 

PRIORITA 3

Vyspělá infrastruktura školských zařízení, včetně infrastruktury neformálního vzdělávání

CÍL3.2

Moderní, fyzicky dostupné (bezbariérové) a kvalitně vybavené učebny pro rozvoj klíčových kompetencí a uplatnitelnost na trhu práce s přihlédnutím k potřebám společného vzdělávání a inkluze

Opatření 3.2.1

Budování a rekonstrukce bezbariérových odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí

Opatření 3.2.2

Modernizace vybavení odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí

 

PRIORITA 3

Vyspělá infrastruktura školských zařízení, včetně infrastruktury neformálního vzdělávání

CÍL3.3

Funkční a bezpečné zázemí (jídelny, tělocvičny, šatny, apod.) a okolí školských zařízení (hřiště, zahrady, sportoviště, apod.)

Opatření 3.3.1

Rekonstrukce a modernizace zázemí budov školských zařízení (jídelny, tělocvičny, šatny, apod.)

Opatření 3.3.2

Zvýšení bezpečnosti budov školských zařízení

Opatření 3.3.3

Výstavba, rekonstrukce a modernizace okolí školských zařízení (hřiště, zahrady, sportoviště, apod.)

 

 

PRIORITA 4

Moderní a populární neformální a zájmové vzdělávání

CÍL4.1

Rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání

Opatření 4.1.1

Budování a modernizace prostor neformálního vzdělávní vč. jejich vybavení

Opatření 4.1.2

Zvyšování kvality a atraktivity nabídky aktivit neformálního vzdělávání

 

PRIORITA 4

Moderní a populární neformální a zájmové vzdělávání

CÍL4.2

Rozvoj pohybové zdatnosti, aktivního a zdravého životního stylu

Opatření 4.2.1

Budování a modernizace prostorů a zázemí pro pohybové aktivity dětí a žáků

Opatření 4.2.2

Realizace aktivit a akcí podporujících aktivní a zdravý životní styl

Opatření 4.2.3

Podpora sportovních subjektů a organizací pro práci s dětmi

 

PRIORITA 5

Vzájemná podpora, spolupráce a sdílení informací mezi aktéry vzdělávání

CÍL 5.1

Podpora vnitřní spolupráce, tj. spolupráce všech aktérů vzdělávání v území MAP ORP Louny

Opatření 5.1.1

Navázání a upevnění spolupráce mezi aktéry vzdělávání v ORP Louny

Opatření 5.1.2

Podpora společného vzdělávání a sdílení (prostory, odborní pracovníci, vzdělávací pomůcky, apod.)

Opatření 5.1.3

Podpora komunikačních platforem pro vzájemné sdílení dobré praxe

 

PRIORITA 5

Vzájemná podpora, spolupráce a sdílení informací mezi aktéry vzdělávání

CÍL 5.2

Rozvoj vnější spolupráce, tj. spolupráce s aktéry vzdělávání  v území dalších MAP vč. spolupráce mezinárodní

Opatření 5.2.1

Navázání dlouhodobé spolupráce s aktéry vzdělávání mimo území ORP Louny

Opatření 5.2.2

Podpora realizace mezinárodních vzdělávacích aktivit

Opatření 5.2.3

Podpora komunikačních platforem pro vzájemné sdílení dobré praxe

 

PRIORITA 5

Vzájemná podpora, spolupráce a sdílení informací mezi aktéry vzdělávání

CÍL 5.3

Podpora kvalitního kariérového poradenství

Opatření 5.3.1

Metodická podpora a široké informační zdroje pro výchovné a kariérové poradce

Opatření 5.3.2

Vzájemná spolupráce výchovných a kariérových poradců napříč subjekty

 

 


 

Aktuality Aktualizace opatření v území MAP ORP Louny

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023058

Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

SERVISO, o. p. s.

IČ 25457799
Komenského náměstí 17
411 15 Třebívlice
 

© 2023 Insion.cz